תקנון

תקנון תנאי השימוש ומדיניות פרטיות באתר מכלול

אתר מכלול הינו בבעלות של חברת מכלול ברמן בקמפוס בע"מ (להלן: "החברה" או "מכלול") ומופעל על ידה. 

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס למשתמשי ומשתמשות האתר כאחד. 

"משתמש" – כל העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא לרבות גלישה בלבד. יכונה גם  "רוכש" בקשר עם רכישת מוצרים באתר.

 

1.השימוש באתר והסכמה לתנאי התקנון

 1. תקנון זה מרכז את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה והוא ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר לשימוש באתר. תשומת לב המשתמש לכך, כי כל שימוש באתר זה, בכל אמצעי תקשורת, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות התקנון ומסכים לתנאי תקנון זה. 

 2. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

 3. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו. על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון, את תנאי התקנון.

 4. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר ולפנות לחברה באמצעות פרטי הקשר להלן כדי שתסייע לך בדרכים חלופיות.

 5. כל קישור או פרסומת המוצגים באתר זה והמפנים לאתרים חיצוניים שאינם של החברה (לרבות באמצעות ישומים אחרים) או לתוכן של צד שלישי, מוצגים למען הנוחות בלבד. החברה אינה אחראית על תוכנם או השימוש בהם, והוא ייעשה ישירות מול בעלי האתרים החיצוניים על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ובכפוף לתקנונים, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלהם ושל החברות העומדות מאחוריהם. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם קישור או פרסומת כאמור, השימוש בו, התכנים המופיעים באתר החיצוני ואופן השימוש במידע המשתמש במסגרתו.

 6. על הרוכש להיות בן 18 ומעלה, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות. במקרה בו הרוכש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אופוטרופוס, ייראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס. 

 7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תכני האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

2.אחריות 

 1. השימוש באתר הוא "כפי שהוא" (As Is) ובאחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. החברה רשאית בכל עת לשנות את האתר, את מראהו, תכניו, שלא לאפשר רכישה דרך האתר או להגבילה, ולשנות כל היבט אחר של האתר ללא הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע שינויים כאמור.

 2. כוונת החברה שהתוכן המופיע באתר יהיה מהימן ומדויק וכי האתר יפעל ללא תקלות ובאופן סדיר. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית לזמינות, אי דיוק ושגיאות בתכנים באתר, ולנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות זדוניות או עקב תקלה או קלקול, ולנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, אי דיוק, השמטה וכדומה, גם אם בוצעו עקב מעשה או מחדל של החברה.

 3. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו או יתקיימו כסדרם, והיא אינה מתחייבת כי לא תהא גישה בלתי מורשית או כשלים בחברה או אצל מי מספקיה. בגין כל אלו, החברה לא תישא בכל אחריות.

 4. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות וכל סיכון אפשרי הנובע משימוש באתר ופוטר את החברה מכל נזק הנגרם לו בשל תוכן האתר וההסתמכות עליו, לרבות בקשר למוצר, למחירו, לאי התאמתו לדרישות המשתמש או למטרה ספציפית, או לדליפת מידע בקשר עם המשתמש.

 5. החברה לא תהא אחראית לכל נזק הנובע או קשור בדרך כלשהי בשימוש באתר (לרבות בשל אי יכולת לעשות שימוש או עיכוב בשימוש), או במוצרים שנרכשו באמצעותו, בין אם בעילה חוזית או נזיקית או כל עילה אחרת.

 6. על המשתמש לבצע בעצמו את הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר, לרבות לגבי מחירו, והוא מנוע מלהסתמך על תוכן האתר כהמלצה לרכישת המוצר ולהעלות כל טענה בקשר עם כך.

 7. כל תוכן המובא באתר בקשר למאפייני המוצר אשר מקורו בצדדים שלישיים לרבות יבואן/יצרן/ספק שירות, לרבות מפרטים, נמסר על ידם לחברה ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.

 8. בכל מקרה שהחברה לא תוכל לספק את המוצר (לרבות בשל בעיות מלאי, חוסרים, קושי באספקה ובשילוח או מחמת כל קושי אחר שאינו בשליטתה של החברה לרבות כח עליון), למעט הזכות לביטול הרכישה תוך זיכוי החשבון בסכום החיוב (במידה וכבר חויב כרטיס האשראי), החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש.

 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע, בכל עת, ללא מתן הודעה מראש.

3. הגבלת שימוש

 1. אין לעשות באתר או בתוכנו שימוש למטרה בלתי חוקית. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין ותנאי תקנון זה.

 2. המשתמש מתחייב להימנע מלשבש את פעילותו התקינה של האתר או לעשות שימוש במידע באתר לצרכים אחרים מלבד רכישת מוצרים באתר.

 3. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה, למנוע ממשתמש גישה לרכישת מוצרים, היה והוא מבצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי התקנון, או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין.

 4. הפר המשתמש את הוראות הדין או התקנון בקשר עם השימוש באתר, המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, הנובעים מהפרת התנאי כאמור, לרבות בגין כל חיוב בו תחויב החברה או מי מטעמה בשל טענה שתועלה על ידי צד שלישי כתוצאה מהשימוש הפסול או הבלתי חוקי באתר או בתוכנו.

4.המוצרים

 1. האתר מציע למשתמש רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות משתנות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית בכל עת לקבוע את המוצרים המוצעים למכירה באתר ואת כל הקשור בהם, לשנותם ולהגביל את מכירתם. 

 2. מחיר המוצר באתר כולל מע"מ.

 3. החברה רשאית לקבוע את מחיר המוצרים, לרבות דמי משלוח.

 4. המוצרים המוצעים לרכישה באתר הם חדשים, באריזותיהם המקוריות, וחלה עליהם אחריות ושירות כמקובל בחנויות החברה לגבי מוצרים אלו ובהתאם להוראות החוק. ביחס למוצרים להם מצורפת תעודת אחריות, האחריות לטיב ואיכות המוצר מוטלת על היבואן/הספק/ היצרן, בהתאם לתנאי תעודת האחריות, ובמקרה של תקלה יש לפנות לאחד מהנ"ל על פי תעודת האחריות.

 5. מחירי המוצרים והמבצעים באתר של מכלול אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים והמבצעים בסניפי מכלול.

 6. תנאיו ותוקפו של מבצע המפורסם באתר יהיה כפוף למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם באתר.

 7. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מהוות תיאור מדויק של המוצר. במקרה של הבדל בין התמונה לבין המפרט הטכני יגבר האמור במפרט הטכני. ככל שישנו פער משמעותי בין התמונה להמחשה לבין המוצר, המשתמש יפנה אל החברה על מנת שתוכל לפעול לתקנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 8. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. במקרה בו לאחר המכירה התברר, כי המוצר אזל מהמלאי, החברה תודיע לרוכש, כי המוצר אינו במלאי תציע ללקוח במידת האפשר מוצר חלופי או תזכה את הלקוח בשווי המוצר החסר. סברה החברה כי המוצר מהותי בסל הקניה, תבטל את העסקה כולה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 9. לעניין ציוד משרדי והיקפי טכנולוגי (כגון מוצרי סלולר ומוצרי apple), יובהר כי נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר, וזאת בהתאם למפרט באתר היצרן/היבואן.

 10. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יופיעו באופן מדויק. במקרה בו המוצר אותו קיבל המשתמש, אינו תואם את המפרט הטכני של המוצר המופיע באתר, תינתן למשתמש אפשרות לבחור בין קבלת המוצר הקיים, לבין ביטול הרכישה תוך זיכוי החשבון בסכום החיוב (במידה וכבר חויב כרטיס האשראי).

5.אמצעי תשלום

 1. רכישת המוצרים באתר מתבצעת בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שהמשתמש מבקש לרכוש באתר.

 2. ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר או באמצעות רכישה טלפונית שתושלם ע"י קבלת אמצעי תשלום דרך הטלפון על ידי נציג מכירות.

6.תווי קניה 

 1. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה החברה ליצור שיתופי פעולה עם גופים שונים הבאים לידי ביטוי בתוי קניה לאתר מכלול הנמכרים על ידי אותם גופים חיצוניים ("גוף מפרסם"). 

 2. מימוש תו הקנייה יהיה כפוף לתקנון זה, לתקנון הגוף החיצוני ולתנאי המימוש המופיעים על תו הקנייה ותוך תקופת הזמן לשימוש המצויינת בו בלבד. 

 3. תו קנייה ניתן למימוש במלואו בלבד ופעם אחת. לא יינתן עודף או זיכוי בגין ניצול חלקי של תו קנייה ולא יתאפשר שימוש חוזר בתו הקנייה. 

 4. בעת הזנת פרטי התשלום, הלקוח יזין את פריטי תו הקניה.

 5. במידה ותישאר יתרה לתשלום, לאחר תשלום בתו הקניה, הלקוח יזין פרטי כרטיס אשראי בלבד.

 6. תוקף תו הקניה יפורסם באתר סחר של הגוף המפרסם. לאחר תום תקופת השימוש יפקע תוקפו של תו הקניה ולא יהיה ניתן לעשות בו כל שימוש או לקבל החזר בגינו. 

 7. האחריות למימוש בתקופת המימוש מוטלת על המשתמש והחברה אינה אחראית לאיחור במימוש או אי מימוש מכל סיבה שהיא.

 8. אין כפל מבצעים בעת רכישה באמצעות תו קנייה אלא אם חברה הודיעה מראש על אותם תווי קנייה ספציפיים. 

 9. החברה רשאית למנוע מרוכש לעשות שימוש בתו קנייה או למנוע את רכישת המוצר במחיר מוזל באמצעותו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה והודעה מראש אם המשתמש הפר אחד מתנאי תווי הקנייה כמפורט בתקנון זה, על גבי תו הקנייה או בפרטי העסקה הנוגעים לרכישת תו הקנייה מהגוף המפרסם; אם החברה סבורה כי המשתמש ביצע או עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין באמצעות השימוש בתו הקנייה; המשתמש עשה שימוש בתו הקנייה באופן שיש בו כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם; מכל סיבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7.קוד קופון

 1. החברה עשויה להציע דרך האתר הנחות לתקופה מוגבלת באמצעות קוד קופון המזכה בהנחה או הטבה ("קופון").

 2. בהתאם להנחיית הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בנושא מיום 06.09.2015, על קופון לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "החוק") בעניין שובר מתנה ותווי קניה. תוקפו ואופן מימוש הקופון נתונים לפררוגטיבה של החברה, כמתואר להלן.

 3. מימוש הקופון אצל החברה יהיה כמפורט בדף פרטי העסקה באתר, כפוף לתנאי המימוש המופיעים על גבי הקופון, ולתקנון האתר ותוך תקופת הזמן לשימוש המצוינת בו בלבד.

 4. קופון ניתן למימוש במלואו בלבד ופעם אחת. לא יינתן עודף או זיכוי בגין ניצול חלקי של הקופון ולא יתאפשר שימוש חוזר בקופון. 

 5. בעת הזנת פרטי התשלום, הלקוח יזין את פריטי הקופון לצורך מימושו. עם מימוש הקופון תוצג היתרה לתשלום אשר תשולם באמצעות כרטיס אשראי שהלקוח יזין את פרטיו. בטרם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה על בסיס קופון, יתבצע אימות הקופון דרך האתר.

 6. תוקף הקופון יפורסם בדף פרטי המוצר באתר ו/או באתר סחר של של הגוף המפרסם) לאחר תום תקופת השימוש יפקע תוקפו של הקופון ולא יהיה ניתן לעשות בו כל שימוש או לקבל החזר בגינו. 

 7. האחריות למימוש בתקופת המימוש מוטלת על המשתמש והחברה אינה אחראית לאיחור במימוש או אי מימוש מכל סיבה שהיא.

 8. אין כפל מבצעים בעת רכישה באמצעות קופון אלא אם חברה הודיעה מראש על אותו קופון באופן ספציפי. 

 9. יודגש, כי החברה רשאית לשנות את תנאי הקופון בכל עת. המשיך המשתמש ברכישה לאחר עריכת שינויים בתנאי הקופון, יהווה המשך הרכישה כאמור אישור של המשתמש על קבלתו את תנאי הקופון החדשים. במצב בו המשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, עליו להימנע מהמשך שימוש בקופון.

 10. החברה רשאית למנוע מרוכש לעשות שימוש בקופון או למנוע את רכישת המוצר במחיר מוזל באמצעותו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה והודעה מראש אם המשתמש הפר אחד מתנאי הקופון כמפורט בתקנון זה; אם החברה סבורה כי המשתמש ביצע או עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין באמצעות השימוש בקופון; המשתמש עשה שימוש בקופון באופן שיש בו כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם; מכל סיבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8.מדיניות החזרות וביטולים

 1. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

  1. הביטול יעשה באמצעות הודעה לחברה, שיפורטו בה הפרטים הבאים: שם מלא של הלקוח, ת.ז, מספר הזמנה וסיבת הביטול. 

  2. הרוכש יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית, ובמצבו המקורי, בלא שנעשה בו כל שימוש, מבלי שנפגם ובצירוף החומר הנלווה לו.

  3. החזרת המוצר בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, קבלת ההזמנה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם. 

  4. החזרת המוצר תעשה בצירוף חשבונית מקור. 

 2. הודעת הביטול תשלח בדוא"ל – [email protected]. ניתן לשלוח את הודעת הביטול גם בהתאם לפרטים שלהלן, בדואר רשום, בפקס או בטלפון. 

 3. החזרת המוצר – ההחזרה תבוצע לסניפי הרשת הפזורים ברחבי הארץ או לחנות הראשית בקריית הטכניון, חיפה, 32000. עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו, ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

 4. לאחר קבלת המוצר ובדיקתו הרוכש יזוכה בסכום שגבתה החברה עבור המוצר בניכוי דמי ביטול כחוק, בכרטיס האשראי בו נעשתה הקניה או אל חשבון הרוכש אם שילם בהעברה בנקאית. במידה והתשלום בוצע באמצעות תו קנייה, על הרוכש לפנות לגוף המפרסם, לציין כי ביטל את ההזמנה ולקבל את התמורה באתר הסחר של הגוף המפרסם ממנו רכש את תו הקנייה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחזיר לרוכש את התמורה ששילם ללא דמי ביטול.

 5. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת ההזמנה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות נעשתה בשיחה.

 6. ביטול בשל פגם, אי התאמה או אי אספקה לא יחוייב בדמי ביטול או דמי משלוח. על הרוכש להודיע על הפגם או אי ההתאמה כאמור מיד עם קבלת המוצר.

 7. החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה גם במקרה בו נפלה טעות באתר על בסיסה בוצעה ההזמנה או במקרה של שיבוש בפעולת האתר או באספקת המוצר עקב אירועים שאינם בשליטת החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם הנ"ל.

 

9.אספקה, משלוחים והובלה

 1. אספקת המוצר תהיה בהתאם לאפשרויות המוצעות באתר ולבחירת הרוכש. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.

 2. הזמנות של מוצרים אשר תקלטנה באתר, תסופקנה בתוך 7 ימי עסקים כאשר יום ההזמנה עצמו אינו נספר במניין ימי האספקה. "ימי עסקים" – אינם כוללים ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג, חג, שביתה, מלחמה/"מבצע", ימים שהגבלות הקורונה אינן מאפשרות פתיחת החנויות למשלוח.

 3. במקרה בו חברת הובלה מסרבת להובלה משיקולים בטחוניים או אחרים (ישובים מעבר לקו הירוק או כיוצ"ב), יובהר העניין ללקוח והחברה תתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה. סירב הלקוח לתיאום כאמור, תבוטל העסקה.

 4. באיסוף עצמי – כשההזמנה תהיה מוכנה נציג החברה יצור קשר עם הרוכש בדבר איסוף המוצרים מסניף הטכניון.

 5. צ'יטה בוקס – בעלות של 20 ש"ח.

 6. שליח עד הבית – בעלות של 30 ש"ח.

 7. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות.

 8. בעת אספקת המוצר רשאית החברה לדרוש הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר או את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר.

10.קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות עיצובו, תוכנו (ובכלל כך כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי), התוכנה, היישומים והקוד, הינם בבעלותה הבלעדית של מכלול או צדדים שלישיים מהם קיבלה מכלול רישיון. התכנים הנ"ל מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

 2. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג/לבצע בפומבי, לשדר/להעביר/להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לשכפל, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, או לעשות שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, כל חלק מהתכנים באתר, בכל דרך או אמצעי, בלא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מכלול.

 3. מבלי לגרוע מהאמור, השם, הלוגו, ה-Domain וכל סימני המסחר ומודעות הפרסומות באתר הינם סימני מסחר מוגנים וקניינה הבלעדי של מכלול. אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י מכלול.

 4. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה, אחזור אוטומטי, יצירת מאגר מידע או לקט של תכני האתר.

 5. אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם באתר או המחסירים מהם תכנים כלשהם.

 6. אין לשבש או להפר זכויות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות והזכות לכבוד של משתמש אחר. 

 7. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או פורנוגראפיים או המעודדים הפליה פסולה.  

 8. אי עמידה במגבלות אלה, עלולה להוביל למניעת גישת משתמש לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית או פלילית על פי כל דין. 

11.תוכן הנמסר על ידי המשתמש

 1. על המשתמש להקפיד על חוקיות התכנים המועלים על ידו באתר. בהעלאת התכנים מצהיר המשתמש כי הוא בעל הזכויות במידע ובתכנים, כי הם חוקיים וכי הוא רשאי לפרסמם ונושא באחריות המלאה לפרסומם ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 2. בנוסף על זכויות החברה לפי כל דין, החברה רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר, בכל עת, תכנים שהועלו על ידי משתמש אם הפרו את תנאי התקנון או עלולים לפגוע בשרותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במכלול או במי מטעמה. 

12.פרטיות

 1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמש ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש יישמרו על ידי החברה בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות.  

 2. החברה משתמשת באתר בכלים אוטומטיים האוספים מידע כללי אודות המשתמש ואודות השימוש באתר, לצורך תפעולו, אפיון השימוש באתר, ניתוח פעולות שנעשו בו, שיפור חווית השימוש בו, והתאמת  מודעות פרסומת למשתמש באתרים חיצוניים. בכלל כך, החברה עושה שימוש בקבצי Cookies (ככל שאלו אינם חסומים בדפדפן של המשתמש) ובכלי של Google Analytics (מידע כאמור נשמר על ידי Google בהתאם לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות המפורטים אצלה). בנוסף, עושה החברה שימוש במודעות ממומנות (פיקסלים, תגי מודעות, פייסבוק ואינסטגרם; ככל שאלו לא נוטרלו על ידי המשתמש). בשימוש באתר, מסכים המשתמש לנ"ל. 

 3. החברה רשאית לאסןף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש או נאסף אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת לשנות את האתר והתכנים המוצעים בו, לצורך ניהול וייעול הקשר עם המשתמש והשירות באתר, לעידוד לקוחות חוזרים, עריכת ניתוח הרגלי קנייה, סקרים ומחקרים ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות מסחריות, תפעוליות, סטטיסטיות ושיווקיות.

 4. החברה רשאית, והמשתמש מסכים לכך, כי תמסור מידע לצדדים שלישיים, שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, לרבות מידע סטטיסטי או אגרטיבי, למטרותיה כאמור לעיל.

 5. יובהר, כי כל מידע אודות משתמש או חבר מועדון שיצטבר אצל מכלול יחשב לקנייה של מכלול, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו. 

 6. מובן למשתמש שהוא אינו נדרש למסור מידע לחברה לפי-חוק, אלא כל העברת מידע לחברה נעשית על אחריות המשתמש, מרצונו ובהסכמתו.

 7. המידע שהמשתמש מוסר לחברה נשמר כל עוד האתר פעיל. למשתמש אפשרות לגשת אל המידע האישי שלו באתר ולתקן מידע שאינו נכון או עדכני (במקרה הצורך, ניתן לבקש לבצע תיקונים כאמור באמצעות יצירת קשר בפרטים שלהלן).

 8. ייתכן כי חלק מהשרותים באתר, בהווה או בעתיד, יידרשו הרשמה במסגרתה יידרש המשתמש למסור מידע אישי. בלי למסור את הנתונים שחובה למלאם המשתמש לא יוכל לבצע את הפעולות הטעונות רישום, לרבות רישום לרשימת דיוור, למועדון ורכישת מוצרים (ובכלל כך במצב "אורח"). החברה תהיה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

 9. בהשארת פרטי דואר אלקטרוני באתר, ובהשארת פרטי פלאפון במסגרת חתימת משתמש על טופס הצטרפות למועדון, המשתמש מאשר לחברה לפנות אליך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או ב-SMS לצורך מסירת עדכונים, הצעות למוצרים, מבצעים, קידומי מכירות ופרסומים של החברה, מי מטעמה או צדדים שלישיים עמם לחברה שיתוף פעולה עסקי. בכלל כך, חבר מועדון יקבל מידע אודות הטבות בלעדיות המוענקות או שיוענקו בעתיד לחברי המועדון וייכלל ברשימת התפוצה של חברי המועדון. המשתמש יוכל להפסיק קבלת מסרים שיווקיים בכל עת באמצעות לחיצה על "הסר" או באמצעות יצירת קשר בפרטים שלהלן.

 10. המשתמש מצהיר בזאת כי כל מידע שימסור או יעלה לאתר, נכון אמין ומדויק והוא מוסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, או שהורשה כדין למסור מידע זה עבור אחר.

 11. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי מזהה אודות המשתמש לצדדים שלישיים. למרות האמור לעיל, המשתמש נותן הסכמתו לכך שהחברה תמסור את המידע כאמור בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  1. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת של המשתמש.

  2. העברת המידע לספקי התוכן לשם השלמת פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר.

  3. צדדים שלישיים עמם לחברה שיתוף פעולה עסקי.

  4. במקרה בו החברה תמצא כי המשתמש הפר אחד או יותר מתנאי תקנון זה או במקרים בהם המשתמש ביצע/ניסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי התקנון או הוראת כל דין באתר.

  5. במקרה של מחלוקת משפטית, לרבות כל טענה, דרישה או הליך משפטי, בין המשתמש לבין החברה.

  6. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה.

  7. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, למשתמש או לצדדים שלישיים, לרבות נזק לרכושו או לגופו של אדם  או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  8. במקרה בו החברה תימכר, תעביר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.

 12. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש או מיופה כח מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף לבקש למחוק אותו, זאת באמצעות פנייה באחד מפרטי הקשר המפורטים להלן.

 13. מובהר כי בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת האתר, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים הקשורים באותה פעולה, דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי סליקה, ספקי ענן וכיוצ"ב, לרבות מחוץ לגבולות ישראל, כל זאת, בהתאם להוראות הדין. 

13.אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים סבירים התואמים את הנהוג בתחום הסחר האלקטרוני בישראל, כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מכוון או מקרי, הרס, אובדן, וכנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

 2. ההתקשרות בין מכשיר הקצה של המשתמש (מחשב, סמארטפון וכו') לבין שרת האתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. עוד, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות או פריצות בלתי מורשות.

 3. סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, ובהתאם לתקנים בינלאומיים. 

 4. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. 

 5. מובהר כי במקרים שאינם בשליטת החברה או כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הנהוג בתחום הסחר האלקטרוני בישראל, היא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש באתר, לרבות פגיעה בפרטיות, למשתמש או לצד שלישי כלשהו. 

14.פינוי פסולת אלקטרונית

 1. ניתן למסור פסולת אלקטרונית ע"פ החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב-2012, ברכישת מוצר דומה למוצר שמתבקש פינויו. על המשתמש לפנות מיד לאחר קבלת אישור ההזמנה, בכתובת הדוא"ל להלן, אם ברצונו למסור פסולת אלקטרונית כאמור.

15.הוראות נוספות – חברות במועדון

 1. למכלול מועדון לקוחות (לעיל ולהלן – "מועדון") אשר ההצטרפות אליו היא ברישום דיגיטלי. 

 2. המשתמש מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי מכלול לעניין אי קבל דיוור או הטבות מחמת טעות, אי מילוי או מילוי חלקי של פרטי המשתמש. 

 3. כל משתמש רשאי לבקש להצטרף כחבר מועדון פעם אחת. הגשת בקשת הצטרפות תעשה באמצעות מילוי טופס ההצטרפות. מכלול רשאית לסרב לבקשה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא נימוק. 

 4. משתמש המבקש להצטרף למועדון, מקבל על עצמו בעצם מילוי פרטי הלקוח בטופס ההצטרפות את הוראות נוספות אלו ומתחייב לפעול על פיהן בנוסף ליתר הוראות תקנון זה. להלן משתמש שנרשם כחבר מועדון ייקרא גם "חבר".

 5. מכלול רשאית לפרסם מבצעים מיוחדים, ומגוון הטבות משתנה, מעת לעת, שיוצעו רק לחברי המועדון, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מכלול ולתנאי המבצעים.

 6. חברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה. בהתאם, לא ניתן להעביר את ההטבות לפיה לאחר או להמירן למזומן או להחזר כספי.

 7. מכלול רשאית להגביל את השימוש בהטבות המועדון ולהתנותן בתנאים שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל כך, רשאית מכלול להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים. 

 8. מכלול רשאית לפי שיקול דעתה לאפשר גם למשתמשים שאינם חברי מועדון להשתתף במבצע.

 9. הרישום אצל מכלול בקשר עם זכאות החבר להטבות מכריע. מכלול לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב למכלול על קרות המקרה או אם לא נמסרה הודעה. 

 10. חבר מועדון מתחייב לא לנצל לרעה את החברות במועדון. ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

 11. במידה ותחול תקלה אשר תמנע באופן זמני מתן הטבה שפורסמה, תפעל מכלול לטיפול בתקלה בהקדם. לחבר מועדון לא תהא טענה או תביעה כנגד מכלול בשל אי מתן הטבה בתקופת התקלה והטיפול בה, גם אם התקלה מנעה את מימוש ההטבה.

 12. ההטבות יהיו בתוקף רק על פי תנאיהן ובתקופה שנקבעה לכך על ידי מכלול. חבר המועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות טבה, ועם סיום מועד ההטבה או גמר המלאי, לא תינתן ההטבה לחבר.

 13. מכלול רשאית לשנות את מדיניות המועדון וההטבות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, ובכלל כך, להפסיק את המועדון, לשנותו, לגרוע או להוסיף הטבות או לשנות את תנאיהן, ובכל עניין אחר הנוגע לזכאות חבר ליטול חלק במועדון או הפסקת חברות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה או תביעה בקשר עם הוראות אלו או שינוין.

 14. ויתור או פעולה של מכלול לטובת חבר מועדון בניגוד להוראות אלו, הינו לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה 

 15. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מכלול. 

 16. מכלול שומרת לעצמה את הזכות להחליט לגבות דמי הצטרפות למועדון, לרבות מחברי מועדון קיימים, לקבוע את גובהם, והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

16.שונות

 1. על שימוש באתר וכל הקשור בכך, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד; הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיו הדין הישראלי; מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בחיפה.

 2. אם יימצא כי אחד מתנאי התקנון אינו אכיף מכל סיבה שהיא, תנאי זה יימחק, וייראו את התקנון ככולל את התנאי הקרוב ביותר לתנאי שנקבע כבלתי אכיף, הניתן לאכיפה בנסיבות העניין. כן, לא יהיה בכך כדי להשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. 

יצירת קשר

בכל שאלה/בירור ניתן לפנות לנציג שרות הלקוחות של האתר, באמצעות:

 1. מספר טלפון – 073-3329400

 2. פקס – 04-8233854

 3. דוא"ל – [email protected].

 4. בדואר – לכתובת קריית הטכניון 32000, חיפה.

רכישה מהנה!!!