תקנון

תקנון תנאי השימוש ומדיניות פרטיות באתר מכלול

אתר מכלול הינו בבעלות של חברת מכלול ברמן בקמפוס בע"מ (להלן: "החברה" או "מכלול") ומופעל על ידה. 

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס למשתמשי ומשתמשות האתר כאחד. 

"משתמש" – כל העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא לרבות גלישה בלבד. יכונה גם  "רוכש" בקשר עם רכישת מוצרים באתר.

1.השימוש באתר והסכמה לתנאי התקנון

 1. תקנון זה מרכז את תנאי השימוש של המשתמשים באתר והוא ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר לשימוש באתר, לרבות בעניין ביצוע הזמנות לשם איסוף עצמי ו/או למשלוח לכתובת נבחרת על-ידי המשתמש (להלן: "המוצרים"). תשומת לב המשתמש לכך, כי כל שימוש באתר זה, בכל אמצעי תקשורת, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות התקנון ומסכים לתנאי תקנון זה.
 2. הביקור והגלישה באתר והשימוש בו, בתכנים ובשירותים הכלולים בו כמפורט להלן, באמצעות מחשב או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות טלפון חכם), בין אם בוצע רישום לאתר ובין אם לא (להלן: "השימוש" ו/או "השימוש באתר"), ייעשו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, למדיניות אספקה והובלת מוצרים (בקישור הזה) למדיניות הפרטיות (בקישור הזה) וכן להוראות ותנאים נוספים שייתכן ויוצגו במהלך השימוש באתר , אשר כולם יחד מהווים את תנאי השימוש (להלן ביחד: ”תנאי השימוש"). 
 3. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 4. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו. על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון, את תנאי התקנון, ובלבד שעדכונים ושינויים הכרוכים במידע אשר נאסף ונעשה בו שימוש על-ידנו ייעשו בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו (להוסיף לינק) .
 5. שימוש באתר ו/או בתכנים שבהם ניתנים לשימוש כמות שהם והחברה שומרת על זכותה לבצע שינויים בתנאי השימוש ו/או באתר , לרבות בין היתר, אך לא רק, במבנה ו/או בעיצוב ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר ומוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 6. בביצוע השינויים כאמור, לרבות ביטול הרישום באתר ו/או חסימת הגישה לאתר של כל משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביצוע פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או לתנאי השימוש באתר, וזאת ללא כל צורך או התחייבות למתן הנמקה ו/או הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר עוד כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור יכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם ביצועם. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי.
 7. מובהר שייתכן והחברה תתנה שירותים מסוימים להסכמה לתנאי שימוש שונים ונפרדים (למשל: רישום למועדון לקוחות וכיוצא בזה), וההצטרפות ו/או השימוש בשירותים נוספים כאמור יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לרישום ו/או לאספקה של השירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.
 8. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר ולפנות לחברה באמצעות פרטי הקשר להלן כדי שתסייע לך בדרכים חלופיות.
 9. כל קישור או פרסומת המוצגים באתר זה והמפנים לאתרים חיצוניים שאינם של החברה (לרבות באמצעות ישומים אחרים) או לתוכן של צד שלישי, מוצגים למען הנוחות בלבד. החברה אינה אחראית על תוכנם או השימוש בהם, והוא ייעשה ישירות מול בעלי האתרים החיצוניים על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ובכפוף לתקנונים, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלהם ושל החברות העומדות מאחוריהם. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם קישור או פרסומת כאמור, השימוש בו, התכנים המופיעים באתר החיצוני ואופן השימוש במידע המשתמש במסגרתו.
 10. על הרוכש להיות בן 18 ומעלה, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות. במקרה בו הרוכש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אופוטרופוס, ייראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
 11. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תכני האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

2.אחריות 

 1. השימוש באתר הוא "כפי שהוא" (As Is) ובאחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. החברה רשאית בכל עת לשנות את האתר, את מראהו, תכניו, שלא לאפשר רכישה דרך האתר או להגבילה, ולשנות כל היבט אחר של האתר ללא הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע שינויים כאמור.
 2. כוונת החברה שהתוכן המופיע באתר יהיה מהימן ומדויק וכי האתר יפעל ללא תקלות ובאופן סדיר. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית לזמינות, אי דיוק ושגיאות בתכנים באתר, ולנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות זדוניות או עקב תקלה או קלקול, ולנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, אי דיוק, השמטה וכדומה, גם אם בוצעו עקב מעשה או מחדל של החברה.
 3. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו או יתקיימו כסדרם, והיא אינה מתחייבת כי לא תהא גישה בלתי מורשית או כשלים בחברה או אצל מי מספקיה. בגין כל אלו, החברה לא תישא בכל אחריות.
 4. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו בשל טעות שביצע משתמש בעת הזנת הנתונים לאתר בעת ביצוע הזמנה ו/או לרבות בכל הנוגע לטעות בהקלדת כתובת המשלוח או פרטי כרטיס האשראי.
 5. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לציוד המחשבים שברשותו ולחיבור לרשת האינטרנט, והחברה לא תהיה אחראית בכל הנוגע לנזקים שעלולים להיגרם לציוד המחשב ו/או התקשורת של המשתמש ו/או של צד שלישי, לרבות וירוסים ו/או כל גישה בלתי מורשית לשרתי החברה ו/או כל הפרעה אחרת.
 6. כמו כן, החברה איננה אחראית לקושי ו/או מניעה טכניים אשר יפגעו באפשרות השימוש באתר ו/או ברכישת מוצרים באמצעותו, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה בקשר עם קושי ו/או מניעה כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או מניעה ו/או בעיה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת.
 7. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות וכל סיכון אפשרי הנובע משימוש באתר ופוטר את החברה מכל נזק הנגרם לו בשל תוכן האתר וההסתמכות עליו, לרבות בקשר למוצר, למחירו, לאי התאמתו לדרישות המשתמש או למטרה ספציפית, או לדליפת מידע בקשר עם המשתמש.
 8. החברה לא תהא אחראית לכל נזק הנובע או קשור בדרך כלשהי בשימוש באתר (לרבות בשל אי יכולת לעשות שימוש או עיכוב בשימוש), או במוצרים שנרכשו באמצעותו, בין אם בעילה חוזית או נזיקית או כל עילה אחרת.
 9. על המשתמש לבצע בעצמו את הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר, לרבות לגבי מחירו, והוא מנוע מלהסתמך על תוכן האתר כהמלצה לרכישת המוצר ולהעלות כל טענה בקשר עם כך.
 10. כל תוכן המובא באתר בקשר למאפייני המוצר אשר מקורו בצדדים שלישיים לרבות יבואן/יצרן/ספק שירות, לרבות מפרטים, נמסר על ידם לחברה ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 11. בכל מקרה שהחברה לא תוכל לספק את המוצר (לרבות בשל בעיות מלאי, חוסרים, קושי באספקה ובשילוח או מחמת כל קושי אחר שאינו בשליטתה של החברה לרבות כח עליון), למעט הזכות לביטול הרכישה תוך זיכוי החשבון בסכום החיוב (במידה וכבר חויב כרטיס האשראי), החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע, בכל עת, ללא מתן הודעה מראש.

3. הגבלת שימוש

 1. אין לעשות באתר או בתוכנו שימוש למטרה בלתי חוקית ו/או פוגענית ו/או לשום מטרה אשר תפריע, תשבש, תשנה, תפגום, תגביל או תשפיע בכל דרך שהיא על אופן פעולתו של האתר, לרבות באמצעות וירוס, תולעת, סוס טרויאני, תוכנה זדונית, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין ותנאי תקנון זה, ולפיכך, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל תרופה או סעד אחר, החברה תהיה רשאית למנוע גישה מכל משתמש אשר, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, יבצע או ינסה לבצע באתר פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה ו/או לכל דין ו/או שעשויה לפגוע באופן כלשהו באתר ו/או בחברה ו/או במוניטין של החברה..
 2. המשתמש מתחייב להימנע מלשבש את פעילותו התקינה של האתר או לעשות שימוש במידע באתר לצרכים אחרים מלבד רכישת מוצרים באתר.
 3. השימוש באתר הוא לצורך פרטי ו/או לשימוש למילוי הצרכים הפנימיים של עסק כלשהו בלבד, ואין לעשות שימוש מסחרי באתר, קרי, לבצע מכירה חוזרת של מוצרים שנרכשו באתר ו/או ויצירת ממשק בין האתר לבין אתר אחר לשם מכירה מסחרית של מוצרים המוצעים על-ידי החברה.
 4. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה, למנוע ממשתמש גישה לרכישת מוצרים, היה והוא מבצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי התקנון, או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין.
 5. הפר המשתמש את הוראות הדין או התקנון בקשר עם השימוש באתר, המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, הנובעים מהפרת התנאי כאמור, לרבות בגין כל חיוב בו תחויב החברה או מי מטעמה בשל טענה שתועלה על ידי צד שלישי כתוצאה מהשימוש הפסול או הבלתי חוקי באתר או בתוכנו.

4.המוצרים

 1. האתר מציע למשתמש רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות משתנות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית בכל עת לקבוע את המוצרים המוצעים למכירה באתר ואת כל הקשור בהם, לשנותם ולהגביל את מכירתם.
 2. מחיר המוצר באתר נקובים בשקלים חדשים כולל מע"מ, ואינם כוללים דמי משלוח ומשתמש יחויב לפי המחיר כפי שפורסם באתר  בעת ביצוע ההזמנה.
 3. החברה רשאית לקבוע את מחיר המוצרים, לרבות דמי משלוח.
 4. המוצרים המוצעים לרכישה באתר הם חדשים, באריזותיהם המקוריות.
 5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו- 2006 תינתן אחריות למוצרים אלקטרוניים וחשמליים חדשים שמחירם מעל 150 שקלים.תנאי האחריות לגבי כל מוצר יפורטו בתעודת האחריות של היצרן/היבואן אשר תימסר ללקוח יחד עם המוצר לפי חוק ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן. האחריות לטיב ואיכות המוצר מוטלת על היבואן/ היצרן, בהתאם לתנאי תעודת האחריות, ובמקרה של תקלה יש לפנות לאחד מהנ"ל על פי תעודת האחריות.
 6. מחירי המוצרים והמבצעים באתר של מכלול אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים והמבצעים בסניפי מכלול ותיתכן שונות במחירים.
 7. המוצרים יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ביצוע ההזמנה באתר ובהתאם לזמינות המוצר במלאי החברה, כאשר לעניין זהתנאיו ותוקפו של מבצע המפורסם באתר יהיה כפוף למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם באתר.
 8. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר למשתמש ייגזר מהסכום ששילמת בפועל לאחר הנחה/הטבה ובכפוף לחוק.
 9. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. במקרה בו לאחר המכירה התברר, כי המוצר אזל מהמלאי, החברה תודיע למשתמש הרוכש, כי המוצר אינו במלאי תציע ללקוח במידת האפשר מוצר חלופי או תזכה את הלקוח בשווי המוצר החסר. סברה החברה כי המוצר מהותי בסל הקניה, תבטל את העסקה כולה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 10. לעניין ציוד משרדי והיקפי טכנולוגי (כגון מוצרי סלולר ומוצרי apple), יובהר כי נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר, וזאת בהתאם למפרט באתר היצרן/היבואן.
 11. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מהוות תיאור מדויק של המוצר. במקרה של הבדל בין התמונה לבין המפרט הטכני יגבר האמור במפרט הטכני.
 12. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יופיעו באופן מדויק. במקרה בו המוצר אותו קיבל המשתמש, אינו תואם את המפרט הטכני של המוצר המופיע באתר, תינתן למשתמש אפשרות לבחור בין קבלת המוצר הקיים, לבין ביטול הרכישה תוך זיכוי החשבון בסכום החיוב (במידה וכבר חויב כרטיס האשראי).

5.רכישה באתר ואמצעי תשלום של כרטיס אשראי

 1. רכישת המוצרים באתר מתבצעת בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שהמשתמש מבקש לרכוש באתר.
 2. לאחר בחירת המוצרים שברצון המשתמש לרכוש, המוצרים ופרטיהם יופיעו בסל הקניות, ולאחר לחיצה על "Checkout", ושם יתבקש להכניס פרטים אישיים וכתובת למשלוח, ולהסכים לתנאי השימוש, לרבות מדיניות אספקת והובלת המוצרים (להכניס לינק) ומדיניות הפרטיות. (להכניס לינק)
 3. יוער שככל שמשתמש במסגרת ביצוע ההזמנה ימלא פרטים לא מלאים או לא מדויקים, לא נוכל להבטיח את המשלוח התקין, ויתכן ויחויב בדמי משלוח נוספים.
 4.  דרך האתר הפרטים של הלקוח לא ישמרו. הוא רק צריך למלא את מה שרשמתם בכדי שנדע לאיפה לשלוח את ההזמנה. דוא"ל לא יהיה חובה
 5. ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר, דרך מערכת סליקה (להלן: "עסקת אשראי"). במסגרת עסקת האשראי יהיה עליך להזין את פרטיך האישיים בטופס אלקטרוני מאובטח בתקןSSL , שבו יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי ואופן התשלום בהתאם לתנאי העסקה.
 6. ממשק הסליקה ופעולת סליקת האשראי יתופעלו ויתבצעו על ידי חברת סליקת אשראי חיצונית, חברת פלאכרד או חברה/ות אחרת/ות ו/או נוספת/ות עמה תעבוד החברה (להלן: "חברת סליקת האשראי"), הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי ומורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות.
 7. האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת האשראי במהלך מילוי הנתונים בדף הסליקה בסיום ההזמנה, וכן לגבי כל הקשור לעסקת הסליקה, היא של חברת סליקת האשראי, כאשר מידע זה יועבר בצורה מוצפנת ומאובטחת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על-ידי חברת סליקת האשראי. למידע נוסף, אנא ראה את תקנון חברת סליקת האשראי בחלון הקופץ לביצוע תשלום ברכישה מזדמנת באתר ו/או באתר האינטרנט של חברת הסליקה הקבועה / שירות הסליקה הקבועה בהם אתם עושים שימוש.
 8. עם קבלת אישור ביצוע הרכישה, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך ו/או למספר הסלולרי אשר הזנת במעמד ההזמנה ו/או המשויכים למשתמש הרשום שלך אישור העסקה עם מספר ההזמנה. יש להבהיר, כי השלמת הרכישה כפופה לאישור ביצוע העסקה מחברת סליקת האשראי. במידה שהמערכת תיתקל בסירוב חיוב, תופיע הודעה מתאימה בנוגע לכך והרכישה תבוטל. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת כרטיס האשראי שברשותך. יובהר כי מועד המשלוח יוחל ממועד קבלת אישור חברת סליקת האשראי לביצוע העסקה. אם לא קיבלת הודעה על מספר הזמנה, סירוב חיוב או דוא"ל כאמור, עליך ליידע על כך את החברה ללא דיחוי. 
 9. החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות לסרב לרכישה כלשהי ו/או לבטל כל רכישה ו/או שלא לאפשר למשתמש כלשהו (לרבות משתמש אשר ביצע רכישות באתר  בעבר) לבצע רכישות באתר , מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש ו/או בכתב, וללא צורך במתן נימוק כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה בכל אחד מהמקרים הבאים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי:
  1. במקרה של מסירת פרטים שגויים בעת הרישום לאתר. יובהר, כי מסירה של פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה עבירה פלילית, ומבצע הפעולה צפוי להיות חשוף להליכים משפטיים, פליליים ואף אזרחיים.
  2. במקרה של ביצוע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר  או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות עובדיה וספקיה של החברה.
  3. במקרה של חשד להפרת תנאי השימוש, לרבות במקרה של שימוש באתר  לצורך ביצוע/ סיוע / עידוד ביצועו של מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.
  4. במקרה של חוב כספי להחברה, אשר לא נפרע לאחר שחלף המועד לתשלומו.
  5. במקרה של אי אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי של המשתמש ו/או חברת סליקת האשראי.
  6. במקרה של קרות אירוע של "כוח עליון", לרבות, בין היתר אך לא רק, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור.

6.תווי קניה 

 1. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה החברה ליצור שיתופי פעולה עם גופים שונים הבאים לידי ביטוי בתוי קניה לאתר מכלול הנמכרים על ידי אותם גופים חיצוניים ("גוף מפרסם").
 2. מימוש תו הקנייה יהיה כפוף לתקנון זה, לתקנון הגוף החיצוני ולתנאי המימוש המופיעים על תו הקנייה ותוך תקופת הזמן לשימוש המצויינת בו בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
 3. תו הקניה לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 4. תו קנייה ניתן למימוש במלואו בלבד ופעם אחת. לא יינתן עודף או זיכוי בגין ניצול חלקי של תו קנייה ולא יתאפשר שימוש חוזר בתו הקנייה.
 5. לא ניתן לממש את הקופון, עבור דמי המשלוח. בקנייה מתחת ל299 ש"ח יחויבו 30 ש"ח דמי משלוח, גם במימוש חלקי של השובר.
 6. בעת הזנת פרטי התשלום, הלקוח יזין את פריטי תו הקניה. (קוד התו).
 7. במידה ותישאר יתרה לתשלום בגין הרכישה, לאחר התשלום בתו הקניה, הלקוח יזין פרטי כרטיס אשראי בלבד.
 8. תוקף תו הקניה יפורסם גם באתר סחר של הגוף המפרסם. לאחר תום תקופת השימוש יפקע תוקפו של תו הקניה ולא יהיה ניתן לעשות בו כל שימוש או לקבל החזר בגינו.
 9. האחריות למימוש בתקופת המימוש מוטלת על המשתמש והחברה אינה אחראית לאיחור במימוש או אי מימוש מכל סיבה שהיא.
 10. אין כפל מבצעים בעת רכישה באמצעות תו קנייה אלא אם חברה הודיעה מראש על אותם תווי קנייה ספציפיים.
 11. לא ניתן לרכוש באמצעות תו הקניה כרטיס מתנה ו/או כל שובר/תו/כרטיס אחר.זכות הביטול על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 לא תחול על מוצר ששולם באמצעות תו קנייה.
 12. הוחזר המוצר שנרכש באמצעות תו הקנייה, לא יהא המשתמש זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות בית העסק בנושא החזרת מוצרים.
 13. החברה רשאית למנוע מרוכש לעשות שימוש בתו קנייה או למנוע את רכישת המוצר במחיר מוזל באמצעותו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה והודעה מראש אם המשתמש הפר אחד מתנאי תווי הקנייה כמפוט בתקנון זה, על גבי תו הקנייה או בפרטי העסקה הנוגעים לרכישת תו הקנייה מהגוף המפרסם; אם החברה סבורה כי המשתמש ביצע או עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין באמצעות השימוש בתו הקנייה; המשתמש עשה שימוש בתו הקנייה באופן שיש בו כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם; מכל סיבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 14. מסכי מחשב, מחשבים ניידים, ספרי קריאה ולימוד אינם ניתנים לתשלום באמצעות מועדוני לקוחות כגון: חבר, ביחד בשבילך, בהצדעה, אשמורת.

7.קוד קופון

 1. החברה עשויה להציע דרך האתר הנחות לתקופה מוגבלת באמצעות קוד קופון המזכה בהנחה או הטבה ("קופון").
 2. בהתאם לדין על קופון לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "החוק") בעניין שובר מתנה ותווי קניה. תוקפו ואופן מימוש הקופון נתונים לפררוגטיבה של החברה, כמתואר להלן.
 3. מימוש הקופון אצל החברה יהיה כמפורט בדף פרטי העסקה באתר, כפוף לתנאי המימוש המופיעים על גבי הקופון, ולתקנון האתר ותוך תקופת הזמן לשימוש המצוינת בו בלבד.
 4. קופון ניתן למימוש במלואו בלבד ופעם אחת. לא יינתן עודף או זיכוי בגין ניצול חלקי של הקופון ולא יתאפשר שימוש חוזר בקופון.
 5. לא ניתן לממש את הקופון, עבור דמי המשלוח. בקנייה מתחת ל299 ש"ח יחויבו 30 ש"ח דמי משלוח, גם במימוש חלקי של השובר.
 6. בעת הזנת פרטי התשלום, הלקוח יזין את פריטי הקופון לצורך מימושו. עם מימוש הקופון תוצג היתרה לתשלום אשר תשולם באמצעות כרטיס אשראי שהלקוח יזין את פרטיו. בטרם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה על בסיס קופון, יתבצע אימות הקופון דרך האתר.
 7. תוקף הקופון יפורסם בדף פרטי המוצר באתר ו/או באתר סחר של הגוף המפרסם. לאחר תום תקופת השימוש יפקע תוקפו של הקופון ולא יהיה ניתן לעשות בו כל שימוש או לקבל החזר בגינו.
 8. האחריות למימוש בתקופת המימוש מוטלת על המשתמש והחברה אינה אחראית לאיחור במימוש או אי מימוש מכל סיבה שהיא.
 9. אין כפל מבצעים בעת רכישה באמצעות קופון אלא אם חברה הודיעה מראש על אותו קופון באופן ספציפי.
 10. יודגש, כי החברה רשאית לשנות את תנאי הקופון בכל עת. המשיך המשתמש ברכישה לאחר עריכת שינויים בתנאי הקופון, יהווה המשך הרכישה כאמור אישור של המשתמש על קבלתו את תנאי הקופון החדשים. במצב בו המשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, עליו להימנע מהמשך שימוש בקופון.
 11. החברה רשאית למנוע מרוכש לעשות שימוש בקופון או למנוע את רכישת המוצר במחיר מוזל באמצעותו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה והודעה מראש אם המשתמש הפר אחד מתנאי הקופון כמפורט בתקנון זה; אם החברה סבורה כי המשתמש ביצע או עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין באמצעות השימוש בקופון; המשתמש עשה שימוש בקופון באופן שיש בו כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם; מכל סיבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 12. השימוש בקופונים מוגבל לעד 2 קופונים של אותו מועדון בהזמנה אחת. לא ניתן לממש 2 קופונים ממועדונים שונים באותה הזמנה.
 13. בקופונים של קידומי מכירות – ניתן לממש קופון אחד להזמנה בלבד.

8.מדיניות החזרות וביטולים

 1. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
  1. הביטול יעשה באמצעות הודעה לחברה, שיפורטו בה הפרטים הבאים: שם מלא של הלקוח, ת.ז, מספר הזמנה וסיבת הביטול. 
  2. הרוכש יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית, ובמצבו המקורי, בלא שנעשה בו כל שימוש, מבלי שנפגם ובצירוף החומר הנלווה לו.
  3. החזרת המוצר בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, קבלת ההזמנה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם. 
  4. החזרת המוצר תעשה בצירוף חשבונית מקור. 
 2. הודעת הביטול תשלח בדוא"ל – michlolberman@gmail.com. ניתן לשלוח את הודעת הביטול גם בהתאם לפרטים שלהלן, בדואר רשום, בפקס או בטלפון. 
 3. החזרת המוצר – ההחזרה תבוצע לסניפי הרשת הפזורים ברחבי הארץ או לחנות הראשית בקריית הטכניון, חיפה, 32000. עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו, ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.
 4. לאחר קבלת המוצר ובדיקתו הרוכש יזוכה בסכום שגבתה החברה עבור המוצר בניכוי דמי ביטול כחוק, בכרטיס האשראי בו נעשתה הקניה או אל חשבון הרוכש אם שילם בהעברה בנקאית. במידה והתשלום בוצע באמצעות תו קנייה, על הרוכש לפנות לגוף המפרסם, לציין כי ביטל את ההזמנה ולקבל את התמורה באתר הסחר של הגוף המפרסם ממנו רכש את תו הקנייה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחזיר לרוכש את התמורה ששילם ללא דמי ביטול.
 5. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת ההזמנה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות נעשתה בשיחה.
 6. ביטול בשל פגם, אי התאמה או אי אספקה לא יחוייב בדמי ביטול או דמי משלוח. על הרוכש להודיע על הפגם או אי ההתאמה כאמור מיד עם קבלת המוצר.
 7. החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה גם במקרה בו נפלה טעות באתר על בסיסה בוצעה ההזמנה או במקרה של שיבוש בפעולת האתר או באספקת המוצר עקב אירועים שאינם בשליטת החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם הנ"ל.

9.אספקה, משלוחים והובלה

 1. אספקת המוצר תהיה בהתאם לאפשרויות המוצעות באתר ולבחירת הרוכש. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.
 2. הזמנות של מוצרים אשר תקלטנה באתר, תסופקנה בתוך 10 ימי עסקים כאשר יום ההזמנה עצמו אינו נספר במניין ימי האספקה. "ימי עסקים" – אינם כוללים ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג, חג, שביתה, מלחמה/"מבצע", ימים שהגבלות הקורונה אינן מאפשרות פתיחת החנויות למשלוח.
 3. במקרה בו חברת הובלה מסרבת להובלה משיקולים בטחוניים או אחרים (ישובים מעבר לקו הירוק או כיוצ"ב), יובהר העניין ללקוח והחברה תתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה. סירב הלקוח לתיאום כאמור, תבוטל העסקה.
 4. באיסוף עצמי – כשההזמנה תהיה מוכנה נציג החברה יצור קשר עם הרוכש בדבר איסוף המוצרים מסניף הטכניון/סניף בר-אילן
 5. שליח עד הבית – בעלות של 30 ש"ח.
 6. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות.
 7. בעת אספקת המוצר רשאית החברה לדרוש הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר או את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר.

10.קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות עיצובו, תוכנו (ובכלל כך כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי), התוכנה, היישומים והקוד, הינם בבעלותה הבלעדית של מכלול או צדדים שלישיים מהם קיבלה מכלול רישיון. התכנים הנ"ל מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג/לבצע בפומבי, לשדר/להעביר/להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לשכפל, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, או לעשות שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, כל חלק מהתכנים באתר, בכל דרך או אמצעי, בלא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מכלול.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, השם, הלוגו, ה-Domain וכל סימני המסחר ומודעות הפרסומות באתר הינם סימני מסחר מוגנים וקניינה הבלעדי של מכלול. אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י מכלול.
 4. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה, אחזור אוטומטי, יצירת מאגר מידע או לקט של תכני האתר.
 5. אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם באתר או המחסירים מהם תכנים כלשהם.
 6. אין לשבש או להפר זכויות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות והזכות לכבוד של משתמש אחר. 
 7. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או פורנוגראפיים או המעודדים הפליה פסולה.  
 8. אי עמידה במגבלות אלה, עלולה להוביל למניעת גישת משתמש לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית או פלילית על פי כל דין. 

11.תוכן הנמסר על ידי המשתמש

 1. על המשתמש להקפיד על חוקיות התכנים ו/או צרופות המועלים על ידו באתר, בין בעת מתן ביקורות ו/או בעת העלאת תכנים בטפסים אלקטרוניים ו/או בעת משלוח דיוורים/הודעות באמצעי הקשר השונים עם נציגינו.
 2. בהעלאת התכנים מצהיר המשתמש כי הוא בעל הזכויות במידע ובתכנים, כי הם חוקיים וכי הוא רשאי לפרסמם ונושא באחריות המלאה לפרסומם, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על-ידו. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר שיעביר לנציגי החברה יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 3. בנוסף על זכויות החברה לפי כל דין, החברה רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר, בכל עת, תכנים שהועלו על ידי משתמש אם הפרו את תנאי התקנון או עלולים לפגוע בשרותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במכלול או במי מטעמה. המשתמש לא יכתוב באמצעי התקשורת עם נציגי החברה ו/או יעלה קבצים מצורפים באמצעי הקשר האמורים המכילים תכנים אסורים."תכנים אסורים" – כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, וכן כל תוכן או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, בין בטופס האינטרנט המופנה לחברה ו/או בכל אמצעי אחר שבו הוא רשאי להעלות פרסום או מידע דרך האתר.

12.פרטיות

 1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמש ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש יישמרו על ידי החברה בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות.  
 2. החברה משתמשת באתר בכלים אוטומטיים האוספים מידע כללי אודות המשתמש ואודות השימוש באתר, לצורך תפעולו, אפיון השימוש באתר, ניתוח פעולות שנעשו בו, שיפור חווית השימוש בו, והתאמת  מודעות פרסומת למשתמש באתרים חיצוניים. בכלל כך, החברה עושה שימוש בקבצי Cookies (ככל שאלו אינם חסומים בדפדפן של המשתמש) ובכלי של Google Analytics (מידע כאמור נשמר על ידי Google בהתאם לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות המפורטים אצלה). בנוסף, עושה החברה שימוש במודעות ממומנות (פיקסלים, תגי מודעות, פייסבוק ואינסטגרם; ככל שאלו לא נוטרלו על ידי המשתמש). בשימוש באתר, מסכים המשתמש לנ"ל. 
 3. החברה רשאית לאסןף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש או נאסף אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת לשנות את האתר והתכנים המוצעים בו, לצורך ניהול וייעול הקשר עם המשתמש והשירות באתר, לעידוד לקוחות חוזרים, עריכת ניתוח הרגלי קנייה, סקרים ומחקרים ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות מסחריות, תפעוליות, סטטיסטיות ושיווקיות.
 4. החברה רשאית, והמשתמש מסכים לכך, כי תמסור מידע לצדדים שלישיים, שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, לרבות מידע סטטיסטי או אגרטיבי, למטרותיה כאמור לעיל.
 5. יובהר, כי כל מידע אודות משתמש או חבר מועדון שיצטבר אצל מכלול יחשב לקנייה של מכלול, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו. 
 6. מובן למשתמש שהוא אינו נדרש למסור מידע לחברה לפי-חוק, אלא כל העברת מידע לחברה נעשית על אחריות המשתמש, מרצונו ובהסכמתו.
 7. המידע שהמשתמש מוסר לחברה נשמר כל עוד האתר פעיל. למשתמש אפשרות לגשת אל המידע האישי שלו באתר ולתקן מידע שאינו נכון או עדכני (במקרה הצורך, ניתן לבקש לבצע תיקונים כאמור באמצעות יצירת קשר בפרטים שלהלן).
 8. ייתכן כי חלק מהשרותים באתר, בהווה או בעתיד, יידרשו הרשמה במסגרתה יידרש המשתמש למסור מידע אישי. בלי למסור את הנתונים שחובה למלאם המשתמש לא יוכל לבצע את הפעולות הטעונות רישום, לרבות רישום לרשימת דיוור, למועדון ורכישת מוצרים (ובכלל כך במצב "אורח"). החברה תהיה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
 9. בהשארת פרטי דואר אלקטרוני באתר, ובהשארת פרטי פלאפון במסגרת חתימת משתמש על טופס הצטרפות למועדון, המשתמש מאשר לחברה לפנות אליך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או ב-SMS לצורך מסירת עדכונים, הצעות למוצרים, מבצעים, קידומי מכירות ופרסומים של החברה, מי מטעמה או צדדים שלישיים עמם לחברה שיתוף פעולה עסקי. בכלל כך, חבר מועדון יקבל מידע אודות הטבות בלעדיות המוענקות או שיוענקו בעתיד לחברי המועדון וייכלל ברשימת התפוצה של חברי המועדון. המשתמש יוכל להפסיק קבלת מסרים שיווקיים בכל עת באמצעות לחיצה על "הסר" או באמצעות יצירת קשר בפרטים שלהלן.
 10. המשתמש מצהיר בזאת כי כל מידע שימסור או יעלה לאתר, נכון אמין ומדויק והוא מוסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, או שהורשה כדין למסור מידע זה עבור אחר.
 11. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי מזהה אודות המשתמש לצדדים שלישיים. למרות האמור לעיל, המשתמש נותן הסכמתו לכך שהחברה תמסור את המידע כאמור בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  1. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת של המשתמש.
  2. העברת המידע לספקי התוכן לשם השלמת פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר.
  3. צדדים שלישיים עמם לחברה שיתוף פעולה עסקי.
  4. במקרה בו החברה תמצא כי המשתמש הפר אחד או יותר מתנאי תקנון זה או במקרים בהם המשתמש ביצע/ניסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי התקנון או הוראת כל דין באתר.
  5. במקרה של מחלוקת משפטית, לרבות כל טענה, דרישה או הליך משפטי, בין המשתמש לבין החברה.
  6. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה.
  7. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, למשתמש או לצדדים שלישיים, לרבות נזק לרכושו או לגופו של אדם  או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  8. במקרה בו החברה תימכר, תעביר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.
 12. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש או מיופה כח מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף לבקש למחוק אותו, זאת באמצעות פנייה באחד מפרטי הקשר המפורטים להלן.
 13. מובהר כי בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת האתר, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים הקשורים באותה פעולה, דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי סליקה, ספקי ענן וכיוצ"ב, לרבות מחוץ לגבולות ישראל, כל זאת, בהתאם להוראות הדין. 

13.אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים סבירים התואמים את הנהוג בתחום הסחר האלקטרוני בישראל, כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מכוון או מקרי, הרס, אובדן, וכנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
 2. ההתקשרות בין מכשיר הקצה של המשתמש (מחשב, סמארטפון וכו') לבין שרת האתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. עוד, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות או פריצות בלתי מורשות.
 3. סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, ובהתאם לתקנים בינלאומיים. 
 4. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. 
 5. מובהר כי במקרים שאינם בשליטת החברה או כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הנהוג בתחום הסחר האלקטרוני בישראל, היא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש באתר, לרבות פגיעה בפרטיות, למשתמש או לצד שלישי כלשהו. 

14.פינוי פסולת אלקטרונית

 1. ניתן למסור פסולת אלקטרונית ע"פ החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב-2012, ברכישת מוצר דומה למוצר שמתבקש פינויו. על המשתמש לפנות מיד לאחר קבלת אישור ההזמנה, בכתובת הדוא"ל להלן, אם ברצונו למסור פסולת אלקטרונית כאמור.

15.הוראות נוספות – חברות במועדון

 1. למכלול מועדון לקוחות (לעיל ולהלן – "מועדון") אשר ההצטרפות אליו היא ברישום דיגיטלי.
 2. ההצטרפות למועדון הינה ליחידים מעל גיל 18 בלבד (לא בתי עסק) לשימוש פרטי.המשתמש מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי מכלול לעניין אי קבל דיוור או הטבות מחמת טעות, אי מילוי או מילוי חלקי של פרטי המשתמש.
 3. כל משתמש רשאי לבקש להצטרף כחבר מועדון פעם אחת. הגשת בקשת הצטרפות תעשה באמצעות מילוי טופס ההצטרפות. מכלול רשאית לסרב לבקשה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא נימוק.
 4. משתמש המבקש להצטרף למועדון, מקבל על עצמו בעצם מילוי פרטי הלקוח בטופס ההצטרפות את הוראות נוספות אלו ומתחייב לפעול על פיהן בנוסף ליתר הוראות תקנון זה. להלן משתמש שנרשם כחבר מועדון ייקרא גם "חבר".
 5. מכלול רשאית אך לא חייבת לפרסם מבצעים מיוחדים, ומגוון הטבות משתנה, מעת לעת, שיוצעו רק לחברי המועדון, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מכלול ולתנאי המבצעים.
 6. חברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה. בהתאם, לא ניתן להעביר את ההטבות לפיה לאחר או להמירן למזומן או להחזר כספי.
 7. מכלול רשאית להגביל את השימוש בהטבות המועדון ולהתנותן בתנאים שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל כך, רשאית מכלול להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים.
 8. מכלול רשאית לפי שיקול דעתה לאפשר גם למשתמשים שאינם חברי מועדון להשתתף במבצע.
 9. הרישום אצל מכלול בקשר עם זכאות החבר להטבות מכריע. מכלול לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב למכלול על קרות המקרה או אם לא נמסרה הודעה.
 10. לא יינתנו הטבות לחברי המועדון ללא הזדהות הלקוח כחבר מועדון. מכלול שומרת על זכותה לדרוש מחבר המועדון להציג אסמכתא שניתן יהיה על פיה לזהותו כחבר המועדון.
 11. חבר מועדון מתחייב לא לנצל לרעה את החברות במועדון. ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 12. מכלול שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בחובת הנמקה, את הזכות לבטל חברותם של החברים במועדון, בין היתר,  במקרה בו נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב, וכן לבטל חברותם של חברי המועדון שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו).
 13. במידה ותחול תקלה אשר תמנע באופן זמני מתן הטבה שפורסמה, תפעל מכלול לטיפול בתקלה בהקדם. לחבר מועדון לא תהא טענה או תביעה כנגד מכלול בשל אי מתן הטבה בתקופת התקלה והטיפול בה, גם אם התקלה מנעה את מימוש ההטבה.
 14. ההטבות יהיו בתוקף רק על פי תנאיהן ובתקופה שנקבעה לכך על ידי מכלול. חבר המועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות הטבה, ועם סיום מועד ההטבה או גמר המלאי, לא תינתן ההטבה לחבר.
 15. מכלול רשאית לשנות את מדיניות המועדון וההטבות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, ובכלל כך, להפסיק את המועדון, לשנותו, לגרוע או להוסיף הטבות או לשנות את תנאיהן, ובכל עניין אחר הנוגע לזכאות חבר ליטול חלק במועדון או הפסקת חברות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה או תביעה בקשר עם הוראות אלו או שינוין.
 16. ויתור או פעולה של מכלול לטובת חבר מועדון בניגוד להוראות אלו, הינו לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה
 17. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מכלול.מכלול שומרת לעצמה את הזכות להחליט לגבות דמי הצטרפות למועדון, לרבות מחברי מועדון קיימים, לקבוע את גובהם, והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 18. מכלול שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש בהתאם להוראות הדין.
  1. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.

16.שונות

 1. על שימוש באתר וכל הקשור בכך, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד; הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיו הדין הישראלי; מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בחיפה.
 2. מכלול שומרת לעצמה את הזכות להתאים ו/או לשנות ו/או לערוך את התקנון, את אופן השימוש במועדון ואת הטבות המועדון, מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי מכלול. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
 3. אם יימצא כי אחד מתנאי התקנון אינו אכיף מכל סיבה שהיא, תנאי זה יימחק, וייראו את התקנון ככולל את התנאי הקרוב ביותר לתנאי שנקבע כבלתי אכיף, הניתן לאכיפה בנסיבות העניין. כן, לא יהיה בכך כדי להשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

יצירת קשר

בכל שאלה/בירור ניתן לפנות לנציג שרות הלקוחות של האתר, באמצעות:

 1. מספר טלפון – 052-3988508
 2. פקס – 04-8233854
 3. דוא"ל – michlolberman@gmail.com
 4. בדואר – לכתובת קריית הטכניון 32000, חיפה.

רכישה מהנה!!!

WhatsApp Icon